Behovet av att reformera socialförsäkringssystemet har accentuerats av den ökade långtidsarbetslöshet som vi sett under åren 2007-19. År 2007 var det cirka 60 000 som hade en arbetslöshet som översteg 2 år och som i många fall kunde uppgå till över 7 år, endast med tillfälliga avbrott för subventionerade arbeten eller kortare kurser. Vid ingången av 2020 hade denna grupp vuxit till mer än det dubbla, drygt 130 000. Trots att den totala arbetslösheten sjönk under åren 2014-2019 ökade antalet långtidsarbetslösa stadigt. Corona-pandemin och dess konsekvenser för den framtida arbetslösheten kommer inte att göra situationen lättare för denna utsatta grupp.

Man skulle kunna kalla fenomenet för arbetsmarknadens Hotel California. En berömd strof i den gamla låten med The Eagles lyder “You can check out any time you like, but you can never leave”.

En av anledningarna till att denna situation uppkommit är de regelförändringar i sjukförsäkringen och förtidspensioneringen som Alliansregeringen genomförde 2006-14. En annan anledning är de fortsatta åtstramningar som gjorts i reglerna för sjukersättning, förändringar som visserligen underlättat statens ekonomiska börda, men som samtidigt ökat den ekonomiska bördan för de långtidsarbetslösa och socialbidragskostnaderna i de kommuner de är bosatta i.

I den här skriften välkomnas regeringens nya initiativ till en översyn av de regelsystem som drabbar människor som slitit hårt i arbetslivet, som blivit offer för arbetsmarknadens ofta brutala strukturomvandlingar eller som genom olika funktionshinder dömts till långvarig arbetslöshet.

Share