Kompetensutveckling

FRAMTIDENS ARBETSMARKNAD (Podd)

Har deltagit i ESF-rådets podd om framtidens arbetsmarknad tillsammans med Futurions VD Ann-Therese Enarsson. Anna Olin Kardell ledde vår diskussion. Allt går att höra i länken här.

Share

PARTERNA OCH OMSTÄLLNINGSAVTALEN

Den här skriften skrev jag på uppdrag av Trygghetsstiftelsen den 29 november 2017 i samband med ett seminarium anordnat av stiftelsen. Skriften går tillbaka till det oroliga 1930-talet som slutade med att SAF och LO enades kring ett huvudavtal. Jag beskriver här den unika roll som Saltsjöbadsandan har haft alltsedan dess, trots att vi idag har betydligt fler parter än då.

Skriften berättar också om parternas förhållande till arbetsmarknadspolitiken genom tiderna och hur tanken på egna omställningsavtal växte fram. Idag finns det 11 olika omställningsavtal. De omfattar 3,4 miljoner arbetstagare eller 78 procent av alla sysselsatta. Här sker den allra största delen av omställningsarbetet till dem som blivit uppsagda från sina jobb.

Omställningsföretagens insatser leder i stor utsträckning till goda resultat, mycket tack vare att båda parter som står bakom avtalet har som mål att omställning ska vara positivt för individen. Ett dåligt resultat skulle göra de anställda mer negativt inställda till strukturomvandling och förändring och göra det svårare för företagen att i framtiden bedriva ett rationaliseringsarbete. Till bilden hör också att de individer som blir föremål för omställning har en helt färsk arbetslivserfarenhet bakom sig.

I slutet av skriften tar jag upp en del frågor som vi behöver diskutera för framtiden.

Hur ska det livslånga lärandet organiseras?

Arbetsförmedlingens framtida roll?

Socialfondens framtida roll?

Hur ska omställningsorganisationerna arbeta i framtiden?

Skriften kan laddas ned här:

Share

VI MÅSTE BÖRJA PRATA OM SVERIGES PROBLEM

SONY DSC

Att Sverige har problem syns kanske ännu inte från en Stockholmshorisont, men är desto tydligare i de län som på senare år förlorat ett stort antal jobb. Nu behövs utbildning, statliga investeringar och att snabbt bilda storregioner, skriver jag i en artikel i Dagens Arbete.

Artikeln var införd den 22 september 2016, samma dag som det började gå rykten om att Ericsson skulle lägga ned all tillverkning i Sverige. I artikeln visar jag vilka jobb som försvunnit och tillkommit 2007-14. När både den enkla och avancerade tillverkningen försvinner ökar antalet sysselsatta i restauranger, RUT och ROT och arbetsförmedlingar. Är det sådana jobb som i framtiden ska bära Sveriges välstånd?

Share

KOMPETENSUTVECKLING – EN NÖDVÄNDIGHET I DEN SNABBA STRUKTUROMVANDLINGEN

]KompetensutvecklingUtbildning är en central faktor i sysselsättningspolitiken. Att ha låg grundutbildning innebär en stor risk för utanförskap. Särskilt utsatta är de som arbetar i branscher där produktiviteten är låg och där risken är stor att jobbet flyttar utomlands eller där rationaliseringar sätts in för att möta den globala konkurrensen.

Vidareutbildning kan vara ett sätt att upprätthålla sin anställningsbarhet på en föränderlig arbetsmarknad. Tyvärr får de grupper som redan har lägst utbildning och som befinner sig i lösa anställningsformer sällan eller aldrig tillgång till personalutbildning. Minskad personalutbildning är en av de tydligaste varningssignalerna i nedläggningshotade företag.

Tyvärr finns idag inget heltäckande system för det livslånga lärandet.

Det mesta talar därför för att en kompetensförsäkring därför bör utformas som en obligatorisk socialförsäkring, där alla sysselsatta årligen samlar inkomstrelaterade kompetenspoäng i en särskild kompetensbank. Kompetensförsäkringen bör vara öppen också för egenföretagare, som vill spara till vidareutbildning. Systemet kan liknas vid ATP-systemet där alla obligatoriskt samlar poäng till sin framtida pension.

Om detta skriver jag här:

Share

EN SAMMANHÅLLEN ARBETSLIVSFÖRSÄKRING

En sammanhållen arbetslivsförsäkringDen här presentationen gjorde jag vid ett seminarium, som Almega anordnade den 13 juni 2012.

Här sammanfattar jag hur jag genom åren arbetat för att åstadkomma en sammanhållen arbetslivsförsäkring, där sjukförsäkring och arbetslöshetsförsäkring kombineras med en försäkring för kompetensutveckling och livslångt lärande. Den första skriften skrev jag 1982 för Försäkringskasseförbundet och Försäkringsanställdas förbund. Den andra skrev jag 1993 tillsammans med en arbetsgrupp på LO. Den tredje är Agenda för Sverige, som jag publicerade 2010.

I min presentation visar jag hur olika krafter velat forma politiken och konstaterar att chanserna för en sammanhållen försäkring för breda grupper på arbetsmarknaden aldrig varit så små som idag.

Share

KOMPETENSFÖRSÄKRING ÄR EN BRA MODELL

Kompetens, var god höj - omslagIntervjubok av Anna Danielsson och Bengt Rolfer, Unionen 2012

Jag har länge deltagit i debatten om kompetensutveckling i arbetslivet. I min bok Agenda för Sverige (Ekerlids 2010) förde jag fram idén om en obligatorisk kompetensförsäkring, som skulle omfatta alla och finansieras solidariskt. Men trots att behovet av kompetensutveckling ökat, de enklaste jobben försvunnit och konkurrensen om kunskap blivit alltmer intensiv händer väldigt lite.

I boken Kompetens. Var god höj! som är utgiven av Unionen 2012, intervjuas jag och en rad andra personer av Anna Öberg och Bengt Rolfer. De övriga är Eskil Wadensjö, Stockholms universitet, Lil Ljunggren Lönnberg, konsult, Jonas Olofsson, Malmö högskola, Per-Erik Ellström, Linköpings universitet, Åsa Lindh, Svenska ESF-rådet, Anne Grönlund, Umeå universitet, Carl-Gustaf Leinar, Trygghetsrådet och Erik Mellander, IFAU. Boken innehåller också reportage från Danmark, Norge, Volvo och Tieto.

Här kan du läsa och ladda hem intervjun med mig.


Här kan du ladda hem hela boken.

 

Share

JOBBEN KOMMER OCH GÅR – TRYGGHETEN BESTÅR

Jobben kommer och går - omslagNäringslivet, som skapar jobben, omstruktureras i en högre takt. Jobb försvinner, nya jobb kommer. Tryggheten i anställningen påverkas. Hur ska vi hantera det? I den här antologin, utgiven av Ekerlids förlag,  kan du läsa om hur elva inflytelserika och kunniga opinionsbildare, forskare och intellektuella resonerar kring tryggheten på svensk arbetsmarknad.

I boken medverkar Alice Teodorescu, Lars-Olof Pettersson, Lena Hagman, David Eberhard, Wadih El-Achkar, Annika Elias, Per Skedinger, Jan Edling, Elisabeth Thand Ringqvist, Mads Peter Klindt och Calle Leinar.

Här kan du ladda hem mitt kapitel, som heter Rörlighet och inlåsning på svensk arbetsmarknad.

Här kan du beställa hela boken.

 

Share

AGENDA FÖR SVERIGE

Agenda för Sverige - omslagSverige lider fortfarande av 1970-talets strukturkris och den stora 1990-tals­krisen. Ännu kvarstår problemen med att en femtedel av den arbetsföra befolkningen står utanför arbetsmarknaden.

Trots en växande export har Sveriges världsmarknadsandelar av exporten fallit snabbare än i de 15 största EU-länderna och våra nordiska grannländer. Om den svenska exporten av varor och tjänster hade följt utvecklingen i dessa lnder hade exportvärdet varit ungefär 225 miljarder högre än idag. BNP skulle ha varit sju procent högre och sysselsättningen skulle ha legat på 84 procent i stället för 78 procent.

I min bok Agenda för Sverige (Ekerlids 2010) för jag fram ett stort antal förslag som syftar till att öka Sveriges konkurrenskraft, bland annat en näringspolitik, som inriktas på små och medelstora företag som vill växa med hjälp av ökad kunskap och export. Boken innehåller också förslag om en allmän, obligatorisk arbetslivsförsäkring, som ska avlösa dagens sjukförsäkring, förtidspenson och arbetslöshetsförsäkring. Här för också förslag fram om en obligatorisk kompetensförsäkring, som skulle omfatta alla och finansieras solidariskt.

Här kan du se en intervju med mig om boken i Utbildningsradions serie En bok – en  författare.

Här kan du köpa boken Agenda för Sverige.

Share