SONY DSCRegeringen har idag aviserat att staten, Stockholms läns landsting och fyra kommuner (Stockholm, Solna, Nacka och Järfälla) enats om att bygga ut tunnelbanan och öka bostadsbyggandet (DN 11 nov 2013).

Det är viktigt att tunnelbanan byggs ut, eftersom detta är en förutsättning för att bostadsbyggandet ska komma igång. Behovet av nya linjer för tunnelbana, pendeltåg och tvärbana är stort också på den södra sidan av Stockholms län.

Enligt förslaget ska 78.000 nya bostäder byggas mellan 2014 och 2030. Efter att ha räknat på detta har jag kommit fram till att förslaget är helt otillräckligt. Så här har jag räknat:

Länets befolkning beräknas växa med drygt 400.000 invånare under perioden. Det motsvarar 187.000 hushåll. Antalet bostäder skulle alltså behöva växa med 187.000 under åren 2014-2030.

I regeringens förslag sägs att 78.000 nya bostäder ska byggas. Det innebär att regeringens förslag bara täcker 42 procent av behovet. För att klara hela det befolkningstillskott som väntas under perioden skulle således ytterligare 109.000 bostäder byggas. Hur ska dessa byggas? Ska de övriga kommunerna i länet (med 47 procent av länets befolkning) klara detta? Detta framgår tyvärr inte av regeringens förslag.

Nu är behovet av lägenheter i länet inte begränsat till 187.000 lägenheter. Under åren 2007-12 har befolkningen vuxit med 206.000 hushåll samtidigt som bara 138.000 nya lägenheter tillkommit. Det har alltså skapats ett underskott av bostäder motsvarande 49.000 lägenheter. Samtidigt har boendetätheten ökat från 2,1 till 2,18 personer per hushåll.

Lägger man ihop underskottet med ökningen av antalet hushåll 2014-2030 är behovet av lägenheter i praktiken 236.000. Regeringens förslag att bygga 78.000 lägenheter täcker således bara en tredjedel av behovet. I själva verket kommer bristen på bostäder att fortsätta att växa fram till 2030.

Regeringen skriver att satsningen stärker Sveriges konkurrenskraft. I själva verket bidrar förslaget genom sin otillräcklighet att fortsätta att undergräva konkurrenskraften. Bristen på bostäder i Stockholm och andra storstadsområden gör det svårt att rekrytera den arbetskraft som efterfrågas. Detta innebär ett produktionsbortfall, det vill säga att tillväxten och sysselsättningen blir lägre än vad som vore möjligt utan bostadsbrist.

Bostadsbristen driver också upp hyror och priser på bostadsrätter och villor. Kring våra storstäder tornar en växande bolåneskuld upp sig. Eftersom ingen tar ansvar för bostadsbristen eller den växande bolåneskulden tvingas Riksbanken att hålla en räntenivå, som är högre än i omvärlden, vilket också medför att investeringar, tillväxt och sysselsättning hålls nere.

Detta håller inte längre. Problemen med bostadsbrist och låga investeringar i järnvägar, vägar och kollektivtrafik är nu så allvarliga att vi behöver lösningar över partigränserna och över hela regioner.

Share